Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εξ αποφάσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι.Ναού Γενεσίου Της Θεοτόκου : αρ.πρ.151/ 18-03-2018 όπως αυτή  εγκρίθηκε από το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον με την Α.Π. 12/1/23-03-2018  διακηρύττει ότι:
Την 25η του μηνός Απριλίου  του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη  και από ώρα 11.00 μέχρι ώρα 13.00 και σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη έγκυρης συμμετοχής υποψηφίων μισθωτών και εν γένει άκαρπου αποτελέσματος την 2η του μηνός Μαϊου   του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 μέχρι ώρα 13.00, στα γραφεία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού «ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» που βρίσκονται επί της οδού Φαρμακοπούλου στο Ναύπλιο Αργολίδος θα διενεργηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός-δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) συνεχόμενων γειτονικών ακινήτων που βρίσκονται στην παλιά πόλη του Ναυπλίου επί της οδού Σταικοπούλου, των οποίων (ακινήτων) την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή έχει ο Ιερός Ναός «ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ».

Η δημοπρασία τελεί υπό τις κάτωθι αναφερόμενες ειδικότερες και ουσιώδεις προϋποθέσεις και όρους:
1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ 2 ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
Ένα κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο, εμβαδού 72 τετραγωνικών μέτρων περίπου, πρώτο όροφο, εμβαδού 72 τετραγωνικών μέτρων περίπου, δεύτερο όροφο, εμβαδού 72 τετραγωνικών μέτρων περίπου και υπόγειο-αποθήκη που βρίσκεται στην παλιά πόλη του Ναυπλίου επί της οδού Σταϊκοπούλου, αριθμός 4(μπροστινή βόρεια είσοδος) και Σπετσών, αριθμός 5 (οπίσθια νότια είσοδος) στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 196 (κτίριο Α) και ένα συνεχόμενο γειτονικό ισόγειο κτίριο, εμβαδού 30 τετραγωνικών μέτρων περίπου, που βρίσκεται στην παλιά πόλη του Ναυπλίου επί της οδού Σταϊκοπούλου, αριθμός 4 (μπροστινή βόρεια είσοδος) και Σπετσών, αριθμός 3 (οπίσθια νότια είσοδος) στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 196 (κτίριο Β) (εφεξής, αμφότερων των κτιρίων καλουμένων, χάριν συντομίας «το μίσθιο»). Η πραγματική και νομική κατάσταση των προς μίσθωση ακίνητων έχει ως κάτωθι:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 872225/6119 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1082Δ/20-10-1994, το κτίριο της Σταικοπούλου 4χαρακτηρίστηκε διατηρητέο.
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2193/18-7-2005 «Έκθεση επικινδύνου οικοδομής (διατηρητέας)» της Πολεοδομίας Ναυπλίου ¨πρόκειται για τριώροφη διατηρητέα οικοδομή μικτής κατασκευής με ισόγειο πέτρινο και 2 ορόφων από τούβλα κατσατρά και έχει επικάλυψη με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη εκτός από ένα μικρό τμήμα ταράτσας. Από την πλευρά της οδού Σταικοπούλου υπάρχουν ρωγμές κατακόρυφες στην εξωτερική τοιχοποιία. Στην ανατολική πλευρά έχει αποκαλυφθεί σε πολλά σημεία η εξωτερική τοιχοποιία των 2 ορόφων και εμφανίζεται αποσάθρωση και απόκλιση από την κατακόρυφο. Στην νοτιοανατολική γωνία υπάρχουν κατακόρυφες ρωγμές. Τέλος στη στέγη εμφανίζεται βέλος κάμψης (κοιλιά)¨.
Με την ίδια ως άνω «Έκθεση επικινδύνου οικοδομής (διατηρητέας)» της Πολεοδομίας Ναυπλίου, το μίσθιο είναι χαρακτηρισμένο, ως επικίνδυνο από στατική άποψη, ετοιμόρροπο και χρήζον κατεπείγουσα επισκευή για την αποτροπή επέλευσης κοινού κινδύνου. Το μικρό πέτρινο κτίριο (κτίριο Β) έχει σχεδόν ολοσχερώς καταστραφεί από πυρκαγιά.
Σήμερα, στο μίσθιο υπάρχουν τοποθετημένα, προστατευτικά  ικριώματα για την διαφύλαξη της ασφάλειας των διερχομένων και των όμορων ιδιοκτητών. Ο Ιερός Ναός διατηρεί και θα διατηρεί, όσο είναι αναγκαίο, την φροντίδα της υπάρξεως προστατευτικών μέτρων για την μη πρόκληση δημοσίου κινδύνου, ενώ αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου, την επιμέλεια λήψεως των αναγκαίων προστατευτικών μέτρων θα την έχει ο νέος μισθωτής ή οι νέοι μισθωτές, .
2. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ: Ο πλειοδότης/υποψήφιος μισθωτής υποχρεούται με επιμέλεια και δαπάνες του και αφού πρώτα εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες από την Αρχαιολογία, την Πολεοδομία και τις λοιπές αρμόδιες δημοτικές ή/και δημόσιες αρχές, να προβεί στην πλήρη αποκατάσταση/επισκευή του μισθίου (ενν. αμφότερων των 2 κτιρίων ) και να ανεγείρει πλήρως αποκατεστημένα και δομικά άρτια, κτίρια, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες άδειες και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών και να εκτελέσει, κατ’ ελάχιστον, άπασες τις εργασίες (καθαιρέσεις, εργασίες αποκατάστασης τοιχοποιίας, σκάλες, πατώματα, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, κλιματισμός κλπ), όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται σε πρόσφατη (του Φεβρουαρίου 2017) Τεχνική Έκθεση του Πολ.Μηχανικού κ.Κων/νου Γκόνη  και στον  εμπεριεχόμενο σε αυτή προϋπολογισμό.
Οι εργασίες αποκατάστασης λοιπόν  θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την αναφερόμενη Τεχνική έκθεση και κατόπιν συντάξεως σχετικού πρωτοκόλλου παραδόσεως-παραλαβής του μισθίου μεταξύ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, του μισθωτού και του υπευθύνου Μηχανικού.
 Ο υποψήφιος μισθωτής, εφόσον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα παραλαβής από τα γραφεία του εκμισθωτή Ιερού Ναού, ενός αντιγράφου της προαναφερόμενης Τεχνικής Έκθεσης, καθώς και του προϋπολογισμού, μετά την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης. Οι αναφερόμενες στην ανωτέρω έκθεση εργασίες, καθώς και ο σχετικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων εργασιών, συνολικού ποσού τουλάχιστον 320.000 ευρώ είναι ενδεικτικός με την έννοια ότι, λόγω της πολύ κακής κατάστασης των κτιρίων (ιδίως από στατική άποψη) θα απαιτηθούν και άλλες επιπρόσθετες εργασίες, η πληρωμή των οποίων επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον πλειοδότη/υποψήφιο μισθωτή. Διευκρινίζεται πως ο υποψήφιος μισθωτής οφείλει να επενδύσει τουλάχιστον το ανωτέρω ποσό των 320.000 ευρώ στα ακίνητα της Σταικοπούλου, ενώ η επένδυση των τουλάχιστον 320.000 ευρώ οφείλει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ετών από την υπογραφή του μισθωτηρίου. Η επένδυση των τουλάχιστον 320.000 ευρώ θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από νόμιμα παραστατικά στοιχεία (ενν. τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών), τα οποία ο μισθωτής οφείλει να προσκομίσει αμέσως για έλεγχο στους λογιστές του Ιερού Ναού και της Μητρόπολης Αργολίδας, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έκδοσης κάθε ενός τιμολογίου. Όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα, αμοιβές και δαπάνες αποκατάστασης των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων των υπό μίσθωση ακινήτων βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πλειοδότη/υποψήφιο μισθωτή (πχ μελέτες, αμοιβές, οικοδομικές άδειες, προστατευτικές καλύπτρες, υποστυλώματα, μέτρα προστασίας των εργαζομένων, αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, υλικά, κάθε είδους εργασίες αποκαταστάσεως και αποπεράτωσης κ.τ.λ.). Ουδεμία ευθύνη βαρύνει τον εκμισθωτή Ιερό Ναό για τυχόν αυθαιρεσίες-αυθαίρετες κατασκευές και βεβαίως ουδεμία έννομη σχέση θα αναγνωρίζεται ή θα υφίσταται μεταξύ του εκμισθωτή Ιερού Ναού και παντός εργαζομένου στις οικοδομικές εργασίες, συνεπώς ο εκμισθωτής Ιερός Ναός δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απαίτηση εργαζομένου κατά του πλειοδότη/υποψήφιου μισθωτή, όπως ενδεικτικά για αμοιβές, υπερωρίες, αποζημιώσεις, ασφαλιστικές εισφορές κ.τ.λ. Ο μισθωτής υποχρεούται στην άμεση έναρξη των εργασιών, αμέσως μόλις λάβει όλες τις αναγκαίες άδειες, ενώ διευκρινίζεται πως η έναρξη των εργασιών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει περισσότερο από ένα (1) έτος από την υπογραφή του μισθωτηρίου.
3. Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Όλες οι κατασκευές, προσθήκες και διαρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν στο μίσθιο από τον υποψήφιο μισθωτή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των εγκεκριμένων αδειών, θα παραμείνουν, μετά το πέρας της μισθωτικής διάρκειας, προς όφελος του μισθίου, μη δικαιούμενου του μισθωτή να ζητήσει οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε είδους αποζημίωση. Η ανωτέρω υποχρέωση μη αναζήτησης κάθε είδους δαπάνης ή αποζημίωσης ισχύει και για την περίπτωση (υπαίτιας ή ανυπαίτιας) πρόωρης λύσης της μίσθωσης, εξαιτίας οιουδήποτε γεγονότος, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν γεγονότος ανωτέρας βίας.
4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ: Η χρήση μπορεί να είναι επαγγελματική, αλλά και για κατοικία. Εάν ο υποψήφιος μισθωτής επιθυμεί επαγγελματική χρήση, τότε ρητώς ορίζεται πως το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια ή τουριστικό κατάλυμα, πρώτης (Α) κατηγορίας με χρήση του ισογείου, ως αίθουσας πρωινού αποκλειστικά και μόνο για τους ενοίκους, ενώ δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Σταικοπούλου ή στην οδό Σπετσών, ούτε η λειτουργία καταστήματος εστίασης/υγειονομικού ενδιαφέροντος (πχ καφέ ή εστιατόριο). Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή της ως άνω οριζομένης χρήσης του μισθίου, η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης του μισθίου προς οποιονδήποτε τρίτο και η συστέγαση στο μίσθιο, οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, χωρίς την ρητή προς τούτο έγγραφη προέγκριση και άδεια του εκμισθωτή Ιερού Ναού. Υπό την ρητή έγγραφη προέγκριση και άδεια του Ιερού Ναού τελεί επίσης η  υπομίσθωση από τον μισθωτή σε εταιρία στην οποία θα συμμετέχουν απαραιτήτως ο μισθωτής ή πρόσωπα που τελούν σε συγγένεια α βαθμού με τον μισθωτή ή σε εταιρίες που τελούν σε σχέση μητρικής-θυγατρικής με τον μισθωτή ή σε εταιρίες τις οποίες ελέγχει ο μισθωτής είτε μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών είτε μέσω διορισμού της πλειοψηφίας των μελών της διοίκησης. Τυχόν παράβαση του παρόντος ουσιώδη όρου, αναφορικά με τη λήψη προέγκρισης και άδειας, θα δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή Ιερό Ναό να ζητήσει άμεσα την πρόωρη λύση της μίσθωσης, την άμεση έξωση του μισθωτή, καθώς και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου που τυχόν έλκει δικαιώματα από το μίσθιο, μη αποκλειομένης της αναζήτησης αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, ήθελε προκληθεί συνεπεία και επ’ αφορμή της εν λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς.
5.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται τριακονταετής (30 έτη) και αρχίζει την επόμενη ημέρα υπογραφής του σχετικού μισθωτηρίου που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο (2) συμβαλλομένων μερών, κατόπιν της εγκριτικής του αποτελέσματος του πλειοψηφικού διαγωνισμού, απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. Η σιωπηρή ανανέωση της μίσθωσης ή η αναμίσθωση ή η παράταση του χρόνου διαρκείας της μίσθωσης, πέραν αυτού που προβλέπεται, απαγορεύονται ρητώς, χωρίς τη σύνταξη και υπογραφή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού, τούτου συνομολογούμενου ως συστατικού της, της αναμισθώσεως ή της παρατάσεως μη τεκμαιρομένης, ούτε από την τυχόν χρησιμοποίηση από το μισθωτή του μισθίου μετά τη πάροδο του προβλεπομένου χρόνου, ακόμη και αν ο εκμισθωτής ασκήσει με καθυστέρηση τα δικαιώματά του που απορρέουν από τη σύμβαση και από το νόμο. Σε περίπτωση πώλησης του μισθίου, ο εκμισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο του μισθωτηρίου στον νέο αγοραστή και επιπλέον να συμπεριλάβει στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο ρητό όρο, σύμφωνα με τον οποίο ο νέος ιδιοκτήτης θα δεσμεύεται από όλους ανεξαιρέτως τους όρους του μισθωτηρίου, ενώ σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης ο μισθωτής θα έχει το δικαίωμα αναζήτησης αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, ήθελε προκληθεί σε αυτόν, συνεπεία και επ’ αφορμή της συμπεριφοράς αυτής του εκμισθωτή, μη αποκλειομένης χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης.  Ο μισθωτής έχει επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, το δικαίωμα να ζητήσει, όπως το μισθωτήριο περιβληθεί το τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτός (ο μισθωτής) θα καταβάλλει όλα τα έξοδα σύνταξης του συμβολαίου (πχ πληρωμή Συμβολαιογράφου, φόροι, τέλη κλπ), καθώς και μεταγραφής του στο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου και στο Κτηματολογικό γραφείο Ναυπλίου.
6. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ-:
6.1. Ο υποψήφιος μισθωτής μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο είτε ένωση φυσικών και νομικών προσώπων. Διευκρινίζεται πως οι κάτωθι αναφερόμενες προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην πλειοδοτική διαδικασία τίθενται για την προσέλκυση μόνο σοβαρών και αξιόπιστων επενδυτών που έχουν αναμφίβολα την οικονομική επιφάνεια και τα απαραίτητα εχέγγυα για την μίσθωση ακινήτων της Εκκλησίας.
6.2. Για την έγκυρη συμμετοχή στην διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εκδώσει από ελληνική Τράπεζα, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό-δημοπρασία για ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παραδώσουν την εγγυητική αυτή επιστολή συμμετοχής στην πλειοδοτική διαδικασία εις χείρας του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του εκμισθωτή Ιερού Ναού, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.     
Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν πάραυτα, μετά το πέρας της διαδικασίας, σε όσους δεν καταστούν μισθωτές. Σε αυτόν που θα κατακυρωθούν τα ακίνητα (δηλ. το νέο μισθωτή), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην πλειοδοτική δημοπρασία θα επιστραφεί την ημέρα υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου και θα αντικατασταθεί αμέσως από τον μισθωτή με άλλη εγγυητική επιστολή, ίσης αξίας, δηλαδή για ποσό 50.000 ευρώ. Στο μισθωτήριο θα αναγράφεται ρητώς η παράδοση από τον μισθωτή στον Εκμισθωτή της εγγυητικής επιστολής των 50.000 ευρώ, με δικαιούχο της εγγυητικής επιστολής τον Εκμισθωτή Ιερό Ναό. Στο μισθωτήριο επίσης θα αναγράφεται ότι ο  μισθωτής οφείλει να διατηρεί εν ισχύ την εγγυητική επιστολή των 50.000 ευρώ, καθ’ όλη τη διάρκεια της 30ετούς μίσθωσης, παραιτούμενος (ο μισθωτής) ρητώς και ανεπιφυλάκτως από τις ενστάσεις συμψηφισμού ή διζήσεως ή οιαδήποτε άλλης ένστασης, ούτως ώστε η εγγυητική επιστολή να καταπίπτει σε πρώτη ζήτηση, υπέρ του εκμισθωτή Ιερού Ναού σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου.
6.3. Ο υποψήφιος μισθωτής πρέπει να διαθέτει οικονομική επιφάνεια, η οποία θα θεωρείται επαρκής, μόνο εφόσον έχει καταθέσεις ή ακίνητη περιουσία της τάξης των 300.000 ευρώ τουλάχιστον. Διευκρινίζεται ότι η ακίνητη περιουσία του υποψήφιου μισθωτή πρέπει να είναι ελεύθερη, ήτοι απαλλαγμένη από οιοδήποτε βάρος, όπως κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθήκης, υποθήκες, απαλλοτριώσεις, διεκδικητικές αγωγές κλπ. Ο υποψήφιος μισθωτής οφείλει να καταθέσει στα γραφεία του εκμισθωτή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού (πέραν της εγγυητικής των 50.000 ευρώ) πρόσφατο Ε9 και ΕΝΦΙΑ στα οποία θα αναγράφεται συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, τουλάχιστον 300.000 ευρώ, ενώ ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο μισθωτή να προσκομίσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του, καθώς και κάθε έγγραφο ή στοιχείο, κρίνει απαραίτητο για την, πέραν κάθε αμφιβολίας, απόδειξη των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό.
7.ΜΙΣΘΩΜΑ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ:
7.1.  Το μίσθωμα δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των οκτακοσίων ευρώ (800€) το μήνα (τιμή εκκίνησης τα 800€), πλέον του νομίμου χαρτοσήμου (800€ + χαρτόσημο), ενώ το τελικό ύψος του  μισθώματος (επιτευχθέν μίσθωμα, πλέον χαρτοσήμου) θα διαμορφωθεί, κατά τη διενέργεια της πλειοδοτικής δημοπρασίας.
7.2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου σε κλειστό φάκελο, μία ώρα (10.00), πριν την ορισθείσα ως άνω, ώρα (11.00) διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού, τις προσφορές τους μέσα σε κλειστό λευκό φάκελο Α4, στο εσωτερικό του οποίου θα υπάρχει δεσμευτική έγγραφη προσφορά για τα προς μίσθωση ακίνητα, Η προσφορά για είναι έγκυρη πρέπει να απευθύνεται στον Ιερό Ναό και να αναγράφει το προσφερόμενο μίσθωμα (ολογράφως και αριθμητικώς), καθώς και να φέρει ιδιόχειρη υπογραφή, σφραγίδα και πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων (για φυσικό πρόσωπο: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., για νομικό πρόσωπο: πλήρη επωνυμία, διακριτικό τίτλο, διεύθυνση έδρας, ΑΡΜΑΕ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εταιρείας) .
Άμα τη παραλαβή των κλειστών φακέλων ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου θα θέτει επ’ αυτών την σφραγίδα του Ιερού Ναού, ούτως ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και η μυστικότητα των προσφορών. Τα ακίνητα θα κατακυρώνονται σε αυτόν, ο οποίος θα έχει προσφέρει το μεγαλύτερο μίσθωμα, σύμφωνα με τις προσφορές που θα ανοιχτούν, παρουσία, όλων των υποψήφιων μισθωτών. Σε περίπτωση που το υψηλότερο μίσθωμα έχει προσφερθεί (σύμφωνα πάντα με τις ανοιχθείσες προσφορές) από δύο (2) ή περισσότερους υποψηφίους, τότε η όλη διαδικασία συνεχίζεται προφορικά, μόνο μεταξύ αυτών που έχουν προσφέρει το μεγαλύτερο μίσθωμα, μέχρις ότου κατακυρωθούν τα ακίνητα σε αυτόν που θα προσφέρει το μεγαλύτερο μίσθωμα.
7.3. Για τα δύο (2) πρώτα έτη της μίσθωσης δεν θα καταβληθεί κανένα απολύτως μίσθωμα («περίοδος χάριτος 2 ετών»). 
7.4. Αρχής γενομένης από το τρίτο μισθωτικό έτος, ο υποψήφιος μισθωτής θα καταβάλλει το ελάχιστο μίσθωμα των 800€, πλέον χαρτοσήμου ή όσο μίσθωμα τυχόν προκύψει κατά την σχετική πλειοδοτική διαδικασία μεταξύ των περισσοτέρων υποψήφιων μισθωτών για την κατακύρωση των ακινήτων.
7.5. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται από τον μισθωτή εντός των τριών (3) πρώτων ημερών κάθε μισθωτικού μήνα με κατάθεση στον υπ’ αριθμ. 427/296128-90 τραπεζικό λογαριασμό που ο εκμισθωτής Ιερός Ναός τηρεί στο κατάστημα Ναυπλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Τυχόν τραπεζικά έξοδα κατάθεσης (προμήθεια τραπέζης) βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή. Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με το σχετικό παραστατικό κατάθεσης της ως άνω Τράπεζας, αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και του όρκου και της ομολογίας.
7.6. Για κάθε έτος μετά τα πρώτα τρία (3) έτη (= 2 έτη χάριτος + το 1ο έτος της μίσθωσης) της μίσθωσης, το καταβλητέο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεταιετησίως και εφεξής για κάθε μισθωτικό έτος και η αναπροσαρμογή (αύξηση) αυτή θα υπολογίζεται κατά το ποσοστό που θα προκύπτει, βάσει του ποσοστού της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), πλέον 2 μονάδων ( = ετήσια αύξηση του πληθωρισμού + 2%). Ο υπολογισμός της ανωτέρω αναπροσαρμογής θα γίνεται επί του μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου έτους.
8.ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο υποψήφιος μισθωτής, κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου θα καταβάλει στον εκμισθωτή Ιερό Ναό το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€), ως εγγύηση. Το ποσό της εγγύησης θα παραμείνει άτοκα στα χέρια του Εκμισθωτή, θα επιστραφεί δε άτοκα στον μισθωτή, μετά την ομαλή και κατά τα συμφωνηθέντα λήξη της μίσθωσης και την παράδοση του μισθίου σε άριστη κατάσταση, καθώς και την εκκαθάριση όλων των λογαριασμών που αφορούν το μίσθιο, διαφορετικά, το ποσό της εγγύησης καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του εκμισθωτή λόγω αποζημιώσεώς του και λόγω συμφωνημένης με το μισθωτήριο, δίκαιης και εύλογης ποινικής ρήτρας. Το ποσό της εγγύησης σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται προς τα μισθώματα ή με οποιαδήποτε άλλη οφειλή του μισθωτή προς τον εκμισθωτή. Ρητώς συμφωνείται πως το ποσό της εγγύησης των 25.000 ευρώ θα καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή, ως ποινική ρήτρα, σε περίπτωση που εντός των 2 ετών δεν εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες και δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες, ύψους τουλάχιστον 320.000 ευρώ. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο θα συμπεριληφθεί σχετικός όρος, δυνάμει του οποίου η προαναφερόμενη ποινική ρήτρα των 25.000 ευρώ θεωρείται δίκαιη, εύλογη και ανάλογη της αξίας των ακινήτων και της ζημίας που θα προκληθεί στον εκμισθωτή, ενώ ο μισθωτής δεν θα μπορεί να προσβάλλει την ποινική ρήτρα δικαστικώς, ζητώντας την μείωση της ή την επιστροφή της σ’ αυτόν.
9. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ: Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία του Εκμισθωτή και να υπογράψει το μισθωτήριο, εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής του διαγωνισμού απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. Σε περίπτωση αθέτησης τούτου και μη προσέλευσης ή προσέλευσης και μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της μίσθωσης, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα σχετική διακήρυξη, ο εκμισθωτής Ιερός Ναός θα δικαιούται να ζητήσει την άμεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής των 50.000 ευρώ, ως ποινική ρήτρα για την μη προσέλευση του μισθωτή, η οποία (ποινική ρήτρα) είναι δίκαιη, εύλογη και απρόσβλητη ενώπιον οιασδήποτε αρχής, ενώπιον οιασδήποτε τράπεζας, ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου 
10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Ο μισθωτής υποχρεούται με δικά του αποκλειστικά έξοδα και δαπάνες να διατηρεί το μίσθιο (τον φέροντα οργανισμό καθώς και τα συστατικά και παραρτήματα αυτού όπως π.χ. ανελκυστήρες, υδραυλικές και λοιπές εγκαταστάσεις στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα εισκομισθέντα κινητά πράγματα,) επαρκώς ασφαλισμένο, καθ' όλη την διάρκεια της μίσθωσης για τις εξής περιγραφόμενες ζημίες π.χ. έναντι πυρός, εμπρησμού, σεισμού, πλημμύρας ή άλλου φυσικού φαινομένου (θύελλας, καταιγίδας), έκρηξης, κεραυνού, μηχανικής ζημιάς, διάρρηξης σωληνώσεων, πτώσης αντικειμένων, πράξεων τρομοκρατίας, στάσεως, απεργίας, κακόβουλων πράξεων κ.λπ. σε αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία και για ποσό τουλάχιστον ίσο με 300.000 ευρώ. Ο μισθωτής υποχρεούται εντός ενός μηνός από το πέρας της περιόδου χάριτος των 2 ετών, να υπογράψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους τουλάχιστον 300.000 ευρώ με ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του, στο οποίο θα αναφέρεται ο εκμισθωτής, ως ο μόνος δικαιούχος του σχετικού ποσού σε περίπτωση επέλευσης των ασφαλιστικών κινδύνων. Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει στον εκμισθωτή αντίγραφο του συναφθησόμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου εντός δύο (2) ημερών από την υπογραφή του.
11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Τον μισθωτή βαρύνουν και οι αναλογούσες στο μίσθιο δαπάνες χρήσεως όπως π.χ. δαπάνες ηλεκτροδοτήσεως, υδροδότησης, τέλη καθαριότητας, δημοτικά τέλη κλπ. Ο μισθωτής υποχρεούται να εξοφλεί εμπρόθεσμα τους σχετικούς λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΝ, κοινοχρήστων κλπ. Ακόμη ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώνει καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης τον ΕΝΦΙΑ ή όποιον άλλο φόρο αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ.
12. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται σε καμία επισκευή. Οι όποιες επισκευές βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή και παραμένουν προς όφελος του μισθίου, χωρίς ο μισθωτής να έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης. Κατά τη λήξη της μίσθωσης, ο εκμισθωτής έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αξιώσει από το μισθωτή είτε την παραμονή των τυχόν μόνιμων κατασκευών προς όφελος του μισθίου είτε την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα της μίσθωσης κατάσταση με δαπάνες του μισθωτή. Κάθε επισκευή γενόμενη από το μισθωτή παραμένει προς όφελος του μισθίου, χωρίς ο μισθωτής να έχει το δικαίωμα άρσεως ή αποζημιώσεως σε κάθε περίπτωση.
13. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ: Με την παρέλευση του συμφωνηθέντος χρόνου μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στον εκμισθωτή το μίσθιο ελεύθερο και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε όχληση, υπενθύμιση ή προμήνυση εκ μέρους του εκμισθωτή, παραδίδοντας συγχρόνως τα κλειδιά του μίσθιου. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται σε καταβολή ποσού ίσου προς το 1/15 του μηνιαίου μισθώματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης ως ποινική ρήτρα, καθώς και σε αποζημίωση του εκμισθωτή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ήθελε προκληθεί εξαιτίας και επ’ αφορμής της μη έγκαιρης και προσήκουσας απόδοσης του μισθίου
14. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ: Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει στον εκμισθωτή ή σε αντιπροσώπους του να επισκέπτονται το μίσθιο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μία φορά κάθε εξάμηνο, συνοδευόμενοι από μηχανικό της επιλογής τους, για να εξακριβώσουν τυχόν φθορές ή μεταβολές που τυχόν έχουν επέλθει στο μίσθιο. Σε περίπτωση που κριθεί από μηχανικό του Ιερού Ναού πως απαιτούνται επισκευές στο μίσθιο, τότε θα κοινοποιείται η σχετική τεχνική έκθεση στον μισθωτή και ο τελευταίος υποχρεούται να προβεί εντός 3 μηνών το αργότερο σε όλες τις υποδειχθείσες εργασίες επισκευής του μισθίου, ούτως ώστε να είναι στατικά και λειτουργικά άριστο. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει πάλι σε εργάσιμες ημέρες και ώρες την επίσκεψη του εκμισθωτή ή αντιπροσώπων του στο μίσθιο δύο φορές την εβδομάδα κατά τους τέσσερις τελευταίους μήνες της μίσθωσης μαζί με υποψήφιους μισθωτές ή τυχόν αγοραστές.
15. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Παραβίαση οιουδήποτε όρου της μίσθωσης από το μισθωτή και ειδικά η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή ενός ή περισσοτέρων μισθωμάτων, η μεταβολή της χρήσης και η κακή χρήση του μισθίου παρέχουν το δικαίωμα στον εκμισθωτή Ιερό Ναό να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως την παρούσα και να ζητήσει την άμεση απόδοση της χρήσης του μισθίου. Επιφυλάσσεται ακόμη στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας ήθελε υποστεί συνεπεία και εξ αφορμής της αντισυμβατικής ή/και παράνομης συμπεριφοράς του μισθωτή. Η καταγγελία της μίσθωσης πρέπει απαραιτήτως να είναι έγγραφη και να κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στον μισθωτή. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την περιέλευση της στο αντισυμβαλλόμενο μέρος.
16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε τυχόν τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση των όρων της μίσθωσης θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Ο έγγραφος τύπος ρητώς συμφωνείται ως συστατικός και όχι απλώς αποδεικτικός τύπος των συμφωνιών αυτών. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από τον εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιώματός του, είτε μία φορά είτε κατ’ επανάληψη δεν σημαίνει ούτε μπορεί να εκληφθεί ως τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση των όρων του μισθωτηρίου ή σιωπηρή παραίτησή του από το σχετικό δικαίωμα.
17. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Σε περίπτωση που θα ανακύψει διένεξη ή διαφωνία μεταξύ των μερών όσον αφορά την ερμηνεία ή εφαρμογή ή εκτέλεση των όρων της μίσθωσης, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου αυτή η διένεξη ή διαφωνία να επιλυθεί εξωδικαστικά, με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εάν δεν καταστεί δυνατή η άμεση επίλυση των διαφορών κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, τότε αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιωνδήποτε διαφορών ήθελε προκύψουν από την μίσθωση ορίζονται τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. Για την ερμηνεία ή εκτέλεση των όρων της μισθωτικής Σύμβασης, σε κάθε περίπτωση εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.
18. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Το συμφωνητικό μίσθωσης θα περιέχει την πλήρη και ολοκληρωμένη βούληση των Συμβαλλομένων Μερών και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης, προφορικής ή έγγραφης, συμφωνίας και δήλωσης βούλησης μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση μεταξύ των μερών λαμβάνει χώρα εγγράφως με την αποστολή είτε σχετικής επιστολής στις δηλωθείσες διευθύνσεις των συμβαλλομένων είτε σχετικού fax. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν αμέσως το ένα στο άλλο κάθε αλλαγή στην προσωπικότητα, έδρα και εκπροσώπησή τους καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτέλεση του μισθωτηρίου. Αν οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη του μισθωτηρίου κριθεί από δικαστήριο ή άλλη δικαιοδοτική ή εποπτική αρχή ή γίνει δεκτό από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ότι έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή είναι άκυρη ή ανίσχυρη, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων του μισθωτηρίου δεν θα επηρεαστούν από το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση αυτή τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα μεριμνήσουν για την αντικατάσταση της άκυρης ρήτρας με μια έγκυρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com